Ставропігійські філософські студії

СТАВРОПІГІЙСЬКИЙ ПРОЕКТ ПІД ПАТРОНАТОМ  МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ЮНЕСКО

 18-19 травня 2007 року в Університеті “Львівський Став­­­ро­пігіон” відбулася науково-практична конференція “Львівські гуманітарні читання”, до участі в якій запро­шува­лися науковці, митці, езотерики, “незалежні” шукачі істини, які досліджують різнома­ніт­ні питання в галузях філософії, психології, мистецтво­знавства, педагогіки та культурології. 2-3 листопада 2007 року в Інституті мистецтв Київського Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова відбулася конференція “Логос історії музики”. Оскільки учасниками цих конференцій були представники двох вузів і оскільки в обох випадках передбачалися подібні напрямки досліджень, було прийнято рішення об’єднати зусилля і наступні конференції проводити спільними зусиллями.

Так виник проект “Ставропігійські філософські студії”, кредо яких визначає символічний вислів “ultimaratio”. Цей проект за підтримки голови правління Міжнародного Центру впровадження Програм ЮНЕСКО  п. В.Попова ввійшов також в плани діяльності цього Центру, який взяв під свій патронат цей науковий проект.На початку 2008 року спільними зусиллями двох вузів у Львові опубліковано перший випуск збірника наукових праць “Ставропігійські філософські студії”. 25-26 квітня 2008 року обидва університети у Львові провели другу науково-практичну конференцію “Ставропігійські філософські студії”. У Києві та Львові готуються до публікації ще два збірники з аналогічною назвою, плануються наступні конференції, які почергово проходитимуть весною у Львові, а восени – у Києві.Чим же вирізняються “Ставропігійські філософські студії” на фоні вітчизняної науки? Вкажемо на дві характерні ознаки: 

1.      “Ставропігійські філософські студії” передбачають аналіз і дослідження онтологічного і гносеологічного плану різноманітних питань з філософії, психології, мистецтвознавства, культурології, педагогіки та філософії освіти, складовою частиною яких є поєднання здобутків офіційної та езотеричної науки.

2.      “Ставропігійські філософські студії” прагнуть подавати якнайширшу характеристику про­­б­­­лем сучасного суспільного буття в контексті його гу­ма­­ні­­тарного виміру.

При цьому, на передній план окрім самих дослід­жень з визначених галузей виступають онтологічний і гносеологічний аспек­ти, тобто перспектива ознайомлення з проблематикою до­с­лі­д­­­жень різних наук в контексті мож­ли­­­вості проведення різ­но­манітних міждисциплінарних па­ра­­лелей з метою пошуку оптимальних он­то­­ло­гіч­них позицій, що, безпереч­но, збага­чуватиме онтоло­гіч­ні і гносео­ло­гічні мож­ли­вості як вказа­них наук, так і онто­ло­гії та гносеології загалом. 

Характерні особливості Ставропігійського проекту знайшли своє вираження в назві “Ставропігійські філософські студії”  та в його символічному означенні “ultimaratio”.  Слово “ставропігія” (від грецького ставрос – ста­вити, пігос – хрест) має давнє походження, і у Львівських брат­ських школах ХV – ХVІІ ст., крім символу автономної цер­ковної одиниці, ви­ра­жа­­ло ідею (зміст) підставки для хре­ста, мож­ли­во (трохи по­фантазуємо), й для свічки, тоб­то для духов­ного світла і тепла, яке йде від хреста, вогню та Слова Божого (адже хрест та свічка практично невід’єм­ні від чи­тання Святого Письма). Цей нюанс (особливо сми­словий зміст хреста в його метаісторичному аспекті) до­сить пока­зо­вий, він сприяє виходу нашої фантазії за межі регіо­наль­но­го (га­лицького) поля означення і загалом може вира­жа­ти (і виражає) ідею пошуку, відновлення, встановлен­ня чи констатацію істини, змісту буття і тому подібних речей.

Слово “філософія” також своєрідно трактується Ставропігійським проектом і виражає два моменти: любов до мудрості, що власне це слово означає на грецькій мові (φιλοσοφία), та відповідний спосіб осягнення різноманітних питань з філософії, психології, мистецтвознавства, культурології і педагогіки.  Вислів ultimaratio (від латин­ського ультіма раціо – вирішальний доказ, оптима­ль­не до­­ве­дення) виступає символом запропонованих сту­дій. Ця позиція гласно чи негласно, свідомо чи несві­домо пос­тій­но присутня в усіх наукових концепціях та дис­кусіях. З одного боку, для обґрунтування своїх ідей всі ми нама­гає­мося знайти цей “ultimaratio”, а з іншого – праг­нен­ня здій­снити це постійно штовхає нас до все нових і нових ар­гу­ментацій, пошуків, парадоксальних гіпотез то­що. Та­ким чи­­­­­­­ном, можна констатувати факт народження на Україні надзвичайно оригінального і перспективного проекту, який, сподіваємося, згодом уоосблюватиме в собі майбутнє національної гуманітарної науки. З цією метою запрошуємо до співпраці та участі в “Ставропігійських філософських студіях” усіх бажаючих докласти чималих зусиль для ще більшого розвитку і процвітання української науки!   Висловлюємо щиру подяку Правлінню Міжнародного Центру впровадження Програм ЮНЕСКО за підтримку цього проекту з надією на ефективну співпрацю у майбутньому.

 

 

ОРГКОМІТЕТ СТАВРОПІГІЙСЬКИХ ФІЛОСОФСЬКИХ СТУДІЙУНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКИЙ СТАВРОПІГІОНІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГОПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА