Статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Міжнародний Центр впровадження Програм ЮНЕСКО (далі – ЦЕНТР) є міжнародною громадською, недержавною, неприбутковою організацією, заснованою громадянами України спільно з іноземними громадянами з метою сприяння популяризації та утвердження проголошених ЮНЕСКО гуманних принципів і ідеалів миру, прав і свобод людини і взаєморозуміння між народами та захисту інтересів своїх членів.
Центр створений шляхом реорганізації громадської організації ЦЕНТР “Захист”
Західно-регіональної асоціації клубів ЮНЕСКО у Львівській області і є його правонаступником.

1.2. ЦЕНТР здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими законодавчими актами України, міжнародними договорами України, рекомендаціями ЮНЕСКО, іншими нормами міжнародного права, законодавством держав, на територію яких поширюється діяльність Центру, а також цим Статутом.

1.3. Діяльність Центру поширюється на територію України, Італії та території інших держав.

1.4. ЦЕНТР може розширювати свою діяльність на територію України шляхом створення своїх місцевих підрозділів (відділень, філій). Підрозділи Центру на території України створюються відповідно до цього Статуту Правління Центру зі статусом юридичної особи, підлягають легалізації в установленому чинним законодавством України порядку. У своїй діяльності вони керуються своїм Положенням, прийнятим і затвердженим Правлінням Центру, та Статутом ЦЕНТР. Відділення, філії, представництва Центру, що створюються на території інших держав, легалізують свою діяльність відповідно до законодавства держави, на території якої вони створюються.

1.5. Центр здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядування, законності та демократичності і з дотриманням принципів і ідеалів, проголошених ЮНЕСКО.

1.6. Повне найменування ЦЕНТР:
українською мовою – Міжнародний Центр впровадження програм ЮНЕСКО, скорочено – МЦВПЮ;
англійською мовою – The international centre for UNESCO programs promoting,
скорочено – ICUPP.

1.7. Юридичний Адреса Центру: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44-А, “А”, Б.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЦЕНТРУ

2.1. ЦЕНТР набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

2.2. ЦЕНТР має самостійний баланс, рахунки в установах банків, у тому числі валютні, круглу печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки з назвою ЦЕНТР, власну емблему, символіку та іншу атрибутику, затверджену Правління Центру.
Символіка підлягає реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

2.3. Для досягнення мети своєї статутної діяльності ЦЕНТР має право виступати учасником цивільно-правових відносин, укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести відповідні зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

2.4. ЦЕНТР відповідає за своїми зобов’язаннями належним йому майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бувальщина накладено стягнення. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями ЦЕНТР, відповідно ЦЕНТР не відповідає за зобов’язаннями членів Центру, члени Центру не несуть відповідальності за зобов’язаннями ЦЕНТР.

2.5. ЦЕНТР взаємодіє з іншими організаціями, юридичними та фізичними особами, підтримує прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладає в установленому порядку відповідні угоди, а також бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.6. ЦЕНТР може вступати в союзи, асоціації та інші громадські (недержавні) організації, в тому числі міжнародні. При цьому за центром зберігається статус юридичної особи.

3. МЕТА, НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

3.1. Метою діяльності Центру є сприяння діяльності ЮНЕСКО у зміцненні миру та безпеки, розповсюдженні культури та освіти серед народів в інтересах забезпечення поваги до справедливості, законності, прав і свобод людини, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй, та захисту інтересів своїх членів.

3.2. Основними завданнями центру є:

– Популяризація і утвердження ідеалів і принципів, проголошених ЮНЕСКО, пропаганда мети його діяльності, сприяння дослідженню різних аспектів світових проблем і шляхів їх вирішення;

– Участь у розширенні співробітництва народів у галузі освіти, науки, культури та екології в інтересах забезпечення загальної поваги, справедливості і законності, захисту основних прав та свобод людини, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй для всіх народів не дивлячись на расу, стать, мова і релігії;

– Сприяння здійсненню політико-правової обізнаності громадян, проведення в рамках своїх повноважень діяльності щодо забезпечення законності і прав людини, прав народів згідно з Декларацією прав людини, Декларацією прав дитини. Декларацією принципів толерантності, інших норм міжнародного права;

– Сприяння реалізації програм ЮНЕСКО щодо забезпечення зміцнення миру, демократії, захисту основних прав і свобод людини, толерантності і взаєморозуміння між народами на шляху до співпраці та взаємозбагачення культур;

– Взаємодія в рамках своїх повноважень з Всесвітньою Федерацією асоціацій клубів ЮНЕСКО (ВФАКЮ), Міжнародною радою з охорони пам’яток та історичних місць (ІКОМОС), іншими органами і організаціями ЮНЕСКО;

– Вивчення демократичних традицій у розвинутих країнах світу, ділового етикету, основ міжнародних відносин, сприяння зближенню і взаєморозумінню народів, встановленню і розвитку міжнародних зв’язків і контактів;

– Участь у збереженні, захисту, використання та належної презентації пам’яток історії, архітектури, мистецтва, науки, культури чи етнології, реставрації історико-архітектурного середовища
населених пунктів України, підготовка і подання в установленому порядку пропозицій щодо їх включення в Міжнародний списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

– Участь у дослідженні екологічних глобальних і локальних катастроф, стану забруднення навколишнього природного середовища, пошук шляхів поліпшення екологічної ситуації на місцевому та національному рівнях, участь у вирішенні проблем існування народів без насильства та екологічних криз;

– Сприяння вивченню та поширенню історії, культури, національних звичаїв народів світу;

– Сприяння культурному відродженню, збереженню і відновленню духовного генофонду українського народу, пропаганда української мови, історії рідного краю, національного фольклору, культури, традицій і, в тому числі і за кордоном, сприяння зміцненню міжнародних зв’язків України, зміцненню її авторитету у світі;

– Участь у вихованні дітей і молоді в дусі миру і демократії, реалізації національної молодіжної політики, підтримки молодіжних організацій для об’єднання миротворчих зусиль.

3.3. Для реалізації своїх цілей та виконання завдань, визнаних цим Статутом, ЦЕНТР, відповідно до чинного законодавства, має право:

– Встановлювати і розвивати міжнародні зв’язки, обмінюватися професійним досвідом, в установленому порядку приймати участь у міжнародному співробітництві, входити в ділові відносини з українськими та міжнародними недержавними установами і організаціями, іншими юридичними та фізичними особами для реалізації завдань Центру, визначених цим Статутом;

– Брати участь у підготовці та реалізації проектів у сфері музики, театру, образотворчого мистецтва, музейної справи, наукових досліджень і публікацій, наукових праць з археології, етнографії, історії мистецтва, охорони пам’яток історії та культури, бібліотечної та архітектурної справи, здійснювати в межах своїх повноважень обмін інформацією та збір матеріалів з питань охорони і захисту культурної і історичного надбання, співпраця по збереженню історичних і культурних цінностей;

– Брати участь у реалізації програм міжнародного обміну студентами, науковими працівниками, викладачами, взаємних візитів школярів;

– Збирати, аналізувати, систематизувати і безкоштовно поширювати науково-методичну та іншу інформацію за напрямами діяльності ЮНЕСКО, пропагувати її ідеї та цілі;

– Створювати у встановленому порядку асоційовані школи ЮНЕСКО, сприяти їх співпраці з асоційованими школами інших держав;

– Сприяти ширшому обміну в міжнародному плані підручниками, зокрема з історії, географії, другий навчальною літературою, обміну наочно-звуковими матеріалами освітнього, наукового та культурного характеру, іншою інформацією з питань культури і мистецтва;

– Брати участь у підготовці та реалізації державних програм з охорони здоров’я і захисту материнства і дитинства, із соціальної адаптації дітей-інвалідів;

– Проводити в установленому характер неприбуткові виставки, конкурси та фестивалі культури і мистецтв, культурні, спортивні та інші заходи;

– Сприяти впровадженню найбільш ефективних методів сучасних інформаційних технологій в бібліотеках, підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників, розвитку мереж співробітництва між різними бібліотеками;

– Проводити роботу, пов’язану з поліпшення соціально-побутових і матеріальних умов життя жінок і дітей, людей похилого віку та інших осіб, які потребують допомоги, брати участь у роботі з патріотичного, фізичному та моральному вихованню дітей та молоді;

– Організовувати роботу, спрямовану на залучення матеріальних і фінансових ресурсів для фінансування своїх проектів і програм, створювати з цією метою цільові фонди, надавати матеріальну та інші види допомоги членам центру, їх сім’ям, а також окремим її потребують громадянам, акумулювати в установленому порядку для цих цілей кошти;

– Сприяти лікуванню, реабілітації, санаторно-культурного відпочинку і оздоровлення членів Центру та інших соціально незахищених осіб;

– В рамках програм ЮНЕСКО та з питань статутної діяльності створювати і поширювати рекламу, інформаційну, пропагандистську, методичну, наукову та іншу продукцію за рахунок цільових надходжень та благодійних внесків;

– Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші організації та об’єднання громадян, що сприяють статутної діяльності Центру або з якими ЦЕНТР взаємодіє, надавати допомогу в їх діяльності;

– Звертатися в установленому порядку з пропозиціями з питань своєї діяльності до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інші установи та організації;
Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, міжнародних недержавних організацій інформацію, необхідну для здійснення своїх статутних завдань;

– Проводити зустрічі, семінари, конференції, «круглі столи» та інші масові заходи в установленому порядку, що відповідає статутним завданням ЦЕНТР, брати участь у діяльності міжнародних неурядових організацій, конференціях, симпозіумах, науково практичних і творчих семінарах та інших заходах, які не входять до суперечність міжнародним зобов’язанням України;

– Засновувати на добровільних засадах спільно з іншими об’єднаннями громадян співтовариства (союзи, асоціації тощо) відповідно до законодавства України;

– Залучати добровільні пожертвування, спонсорські внески і інші не заборонені законодавством України надходження для здійснення статутних завдань Центру та фінансування його програм;

– Сприяти утворенню центрів культури і мистецтва, організації відпочинку та дозвілля для дітей та молоді, клубів, гуртків за інтересами, інформаційних центрів, курсів вивчення іноземних мов і т.д.;

– Надавати в установленому порядку правову допомогу та захист прав і законних інтересів членів Центру у відповідних державних органах, а також міжнародних та інших організаціях.

3.4. Для забезпечення реалізації своїх статутних завдань ЦЕНТР може здійснювати інші функції та повноваження і вести діяльність, яка не суперечить законодавству України.

4. ЧЛЕНСТВО У ЦЕНТРІ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЦЕНТРУ

4.1. Членами Центру є його засновники, інші фізичні особи, прийняті в члени Центру відповідно до цього Статуту у встановленому Правління Центру порядку.

4.2. Членство в центрі може бути індивідуальним, в тому числі почесним, а також колективним.

4.3. Індивідуальними членами Центру можуть бути громадяни України та іноземних держав, незалежно від національності, раси, статі, віросповідання та політичних переконань, які досягли вісімнадцяти років, підтримують ідеали та принципи, проголошені ЮНЕСКО, а також мета і завдання Центру, визнають цей Статут, сплачують членські внески і беруть участь у діяльності центру.

4.4. Індивідуальним почесним членом центра, за рішенням Правління Центру, можуть бути відомі громадяни України та інших держав, що внесли значний внесок у реалізацію ідеалів і принципів, проголошених ЮНЕСКО, а також у діяльності Центру.

4.5. Вступ до ЦЕНТР і вихід з нього індивідуальних членів здійснюється на підставі особистої письмової заяви, поданої Правління Центру.

4.6. Колективними членами Центру можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, а також об’єднання громадян, добровільно виявили бажання вступити у колективні члени Центру, підтримують його Статутні завдання, сприяють їх виконанню та сплачують членські внески.

4.7. Вступ до ЦЕНТР і вихід з нього колективних членів здійснюється на підставі відповідного рішення зборів трудового колективу, підприємства, організації або рішення статутного органу об’єднання громадян, якому надані відповідні повноваження, що подається до правління Центру.

4.8. Рішення про приймання в члени Центру приймається Правлінням Центру, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості членів Правління Центру. При прийманні в члени Центру видається свідоцтво встановленого Правлінням Центру зразка.

4.9. Колективні члени Центр реалізують свої права та обов’язки через своїх представників Центру.

 

Голова Правління Центру – Попов Валерій Борисович;

Заступники Голови Правління Центру:
– Котович Микола Олександрович – перший заступник;
– Кот Михайло Петрович – відповідальний за соціальні та гуманітарні програми;
– Янковський Олег Йосипович – відповідальний з питань екологію та захисту довкілля;
– Кміт Ярослав Михайлович – відповідальний з питань науки та освіти;
– Рибак Юрій Іванович – відповідальний з питань безпеки Центру;
– Білоголовський Ігор Володимирович – відповідальний за роботу в Києві та Київській області;
– Поліщук Микола Григорович – відповідальний з питань медицини;

Правління Центру:
– Попов В. Б.;
– Ільницький І. Г.;
– Спринь І. П.;
– Горобчук В. А.;
– Конівець А.І.;
– Дробінко С.І.;
– Янковський О. Й.;
– Котович М. О.;
– Мамедов В. Ф.;
– Козлов М. О.;
– Рибак Ю. І.;
– Білоголовський І. В.;
– Лушніков В. М.;
– Корзов М.І.;
– Максим’як В. М.